Sự tàn phá của thời gian quả thật không đùa với mái tôn nhà bạn. Áp dụng sơn thế hệ Gen III, mái tôn Zacs nhà bạn luôn giữ màu sắc theo năm tháng.