ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng đến với trang web của BlueScope www.bluescopezacs.vn. Trang web này thuộc quyền sở hữu và vận hành của Công ty NS BlueScope Pte Ltd và các cơ quan có liên quan.

Khi đề cập đến NS BlueScope (cũng như đề cập đến chúng tôi, và của chúng tôi) trong các Điều khoản và Điều kiện này đều mang nghĩa đề cập đến Công ty NS BlueScope Pte Ltd và các cơ quan liên quan.

Khi truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được ủy quyền sử dụng trang web.

Bạn cũng nên tham khảo Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, trong đó có các thông tin quan trọng liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trên trang web.

Khước từ Bảo hành

NS BlueScope cung cấp thông tin có trên trang web này trên cơ sở chúng tôi cung cấp thông tin một cách trung thực. Không cá nhân nào tại NS BlueScope, các chi nhánh và bất kỳ giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, hiện hành, phù hợp hoặc độ tin cậy của các thông tin trên trang web (kể cả liên quan đến bất kỳ hàng hóa nào hoặc dịch vụ nào) và không cá nhân trong số họ phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả sơ suất) đối với các lỗi trong hoặc thiếu sót từ các thông tin có trên trang web hoặc sự phụ thuộc của bạn vào thông tin đó.

Bạn không nên dựa vào các thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết mà không tự đánh giá thông tin một cách độc lập. Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn viên của riêng mình để xác minh tính chính xác của các thông tin. Thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích trợ giúp cho tất cả các ngành nghề và chuyên gia liên quan đến việc định rõ và cài đặt các sản phẩm NS BlueScope và không thay thế cho các đánh giá chuyên nghiệp. Bạn thừa nhận rằng việc đề cập đến các liên kết từ trang web này không nhằm mục đích chứng thực hoặc khuyến nghị. Nếu bạn tạo liên kết đến trang web này hoặc truy cập vào nội dung thông qua một liên kết, bạn sẽ tự chịu rủi ro. Chúng tôi không đồng tình với bất kỳ hành vi nào liên quan đến trang web được liên kết có thể là bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Bạn chấp thuận rằng NS BlueScope không cam kết cung cấp quyền truy cập vào trang web tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Bạn đồng ý rằng NS BlueScope sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào trong khả năng truy cập của trang web, hoặc bất kỳ hậu quả nào xuất phát từ tính không khả dụng của trang web.

Sử dụng Nội dung trang web

Bạn chỉ được cấp quyền trình bày, sao chép, sắp xếp, tải xuống và in thành các phần bản sao cứng của trang web cho các mục đích:

• Đặt hàng dù trực tuyến hay ngoại tuyến với NS BlueScope;

• Hoặc sử dụng trang web làm nguồn thông tin cho mục đích riêng.

Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được sử dụng trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào trên trang web cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

Hành vi bị nghiêm cấm

Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi và của bất kỳ chủ sở hữu quyền nào khác về nội dung trên trang web, bạn không được sao chép, nhân bản, phát sóng, tái sản xuất, đóng khung, tái bản, tải xuống, lưu trữ (trong bất kỳ phương tiện nào), tải lên trang web bên thứ ba, truyền phát, đăng tải, phát thanh, phân phối, trình bày hoặc phát tại nơi công cộng, điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung theo bất kỳ cách nào hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ các trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn không được sao chép hoặc tái sản xuất nội dung hoặc bất kỳ khía cạnh nào của trang web này (bao gồm bố cục, màu sắc, thiết kế, nhãn hiệu thương mại, logo, hình ảnh, sơ đồ hoặc bất kỳ tác phẩm bản quyền nào khác hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác được sử dụng trên trang web) theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua trang web bất kỳ tài liệu nào:

• vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác (bao gồm cả quyền riêng tư và quyền công khai);

• bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, thô bỉ, tục tĩu, thô tục hoặc có thể quấy rối hoặc gây phiền toái hoặc bất tiện hoặc kích động thù hận bất kỳ ai;

• khuyến khích các hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào;

• hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc yêu thích trang web;

• ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của trang web hoặc máy chủ của trang web hoặc chức năng hoặc hoạt động của bất kỳ người dùng nào của hệ thống máy tính (ví dụ: bằng cách truyền vi-rút máy tính hoặc thành phần gây hại khác, dù cố ý hay không); hoặc

• vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn, yêu cầu về nội dung hoặc mã do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ban hành, bao gồm cả các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu NS BlueScope thực hiện hành động khắc phục theo bất kỳ mã ngành hiện hành nào.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, NS BlueScope, các cơ quan có liên quan và bất kỳ giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý đều chịu trách nhiệm, giao ước, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự sơ suất) hoặc bất kỳ trường hợp nào, đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hoặc trừng phạt, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, việc không sử dụng, mất dữ liệu hoặc thua lỗ, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

• việc sử dụng hoặc truy cập hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc nội dung của trang web;

• hàng hóa hoặc dịch vụ do NS BlueScope cung cấp theo Điều khoản và Điều kiện; hoặc

• lỗi hoặc thiếu sót của NS BlueScope trong tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này.

NS BlueScope không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác nếu việc can thiệp hoặc làm hỏng hệ thống máy tính của bạn xảy ra liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào. Bạn phải có biện pháp phòng ngừa của riêng mình để đảm bảo bất cứ nội dung mà bạn chọn sử dụng từ trang web hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào đều không chứa vi-rút hoặc bất kỳ tác nhân nào khác có thể can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động của hệ thống máy tính của mình.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của NS BlueScope đối với bạn (nếu có) đối với việc vi phạm bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý nào mà pháp luật không thể loại trừ sẽ bị hạn chế, tại cuộc bầu cử của chúng tôi, đối với:

• việc cung cấp lại thông tin hoặc dịch vụ hoặc thanh toán chi phí thực hiện việc này trong trường hợp thông tin hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc đưa ra; hoặc là

• việc sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa, cung cấp hàng hóa tương đương hoặc thanh toán chi phí thực hiện việc này trong trường hợp hàng hóa do chúng tôi cung cấp hoặc đưa ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc mất bất kỳ loại nào (dù trực tiếp hay do hậu quả) phát sinh từ việc các thông tin tại trang web này hoặc trang web được liên kết không chính xác, không đầy đủ hoặc sai lệch và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải thích, ý kiến hoặc kết luận nào mà bạn tạo ra từ các thông tin đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tất cả các bảo hành (bao gồm bảo hành khả năng tiêu thụ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sự phù hợp với mục đích cụ thể) và các điều kiện đều được loại trừ.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể liên quan đến chúng tôi về trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ hoạt động nào sử dụng quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Nhãn hiệu thương mại

Trừ khi được quy định khác đi, tất cả các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký được sử dụng trên trang web đều được BlueScope Steel Limited cấp phép sử dụng.

Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản, cụ thể của chủ sở hữu cho dù là BlueScope Steel Limited, NS BlueScope hoặc bên thứ ba.

Bản quyền

Tất cả tài liệu trên trang web đều được bảo vệ bởi bản quyền theo luật pháp Úc và tại các quốc gia khác thông qua các điều ước quốc tế. Trừ khi có quy định khác, tất cả các quyền (bao gồm bản quyền và quyền đạo đức) trong nội dung, bố cục và biên soạn các trang web và hình ảnh trực tuyến bao gồm văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh video, clip âm thanh và phần mềm (bao gồm tất cả các mã đối tượng, mã nguồn và mã máy có thể đọc được), bao gồm các phần mềm điều hướng (gọi chung là Nội dung) thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát đối với các mục đích này và được NS BlueScope và/hoặc người cấp phép bảo lưu.

Bạn không được sao chép, nhân bản, phát sóng, tái sản xuất, đóng khung, tái bản, tải xuống, lưu trữ (trong bất kỳ phương tiện nào), tải lên trang web bên thứ ba, truyền phát, đăng tải, phát thanh, phân phối, trình bày hoặc phát tại nơi công cộng, điều chỉnh hoặc thay đổi trang web hoặc nội dung của trang web theo bất kỳ cách nào trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản và Điều kiện.

Tất cả bản quyền thuộc về chúng tôi. Không thể sao chép, tái sử dụng, truyền lại, điều chỉnh, xuất bản, phát sóng hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu bản quyền cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Dịch vụ đăng ký

Người đăng ký dịch vụ của trang web có thể lưu trữ ở định dạng kỹ thuật số trong thiết bị đầu cuối máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu lưu trữ khác được cung cấp trong quá trình đăng ký thông thường.

Quyền truy cập mật khẩu được giới hạn cho một người đăng ký duy nhất. Mật khẩu và tên người dùng không được cấp cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc công ty nào khác.

Người đăng ký phải cẩn thận để bảo vệ bản quyền của tài liệu không bị sử dụng, sao chép, tái sản xuất, cho mượn, bán lại, thao tác, tháo gỡ, phân phối hoặc xuất bản trái phép. Trong trường hợp người đăng ký vi phạm nghĩa vụ này, hoặc nếu phát hiện ra rằng hành vi của người đăng ký vi phạm luật pháp hiện hành, NS BlueScope có thể ngay lập tức tạm dừng hoặc chấm dứt việc đăng ký mà không cần thông báo trước.

Bồi thường

Bạn phải bồi thường và giữ cho NS BlueScope được bồi thường đầy đủ đối với tất cả các trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, khiếu nại, tổn thất, phí và chi phí mà NS BlueScope có thể phải chịu đối với bên thứ ba hoặc bạn do bạn vi phạm các quy định của giấy phép này.

Trang web này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba. Bạn chấp thuận rằng NS BlueScope không có quyền kiểm soát và không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào trên bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn có thể phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào về các điều kiện sử dụng của trang web bên thứ ba đó.

Người dùng bị cấm dẫn liên kết đến trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NS BlueScope và về các điều khoản thỏa đáng đối với NS BlueScope.

Chấm dứt

Các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi NS BlueScope. NS BlueScope có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này và quyền truy cập trang web của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp chấm dứt, tất cả các hạn chế áp dụng với bạn và tất cả các khước từ và giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn có hiệu lực mặc dù đã chấm dứt.

Sau khi chấm dứt, bạn hoặc đại diện của bạn phải hủy mọi bản sao, tài liệu điện tử và bản in từ trang web thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bạn, hoặc trả lại hoặc xử lý tài liệu đó theo cách của NS BlueScope.

Sửa đổi

NS BlueScope có thể sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi trang web bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này. Các điều khoản được sửa đổi sẽ được đăng trên trang web và sẽ có hiệu lực ngay lập tức trừ khi có quy định khác. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện như đã sửa đổi. Bạn nên định kỳ truy cập trang web này để xác định các Điều khoản và Điều kiện hiện hành mà bạn bị ràng buộc.

Khước từ

Việc NS BlueScope không thực hiện hoặc bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào sẽ không cấu thành hoặc được coi là khước từ các quyền của NS BlueScope trừ khi việc khước từ đó được NS BlueScope ban hành bằng văn bản.

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi tại bất kỳ phạm vi quyền hạn liên quan nào, thì điều khoản hoặc những điều khoản đó sẽ: (a) được giải thích trong phạm vi quyền hạn đó một cách sớm nhất để thể hiện ý định của các bên; và (b) sẽ trở nên gay gắt vì các mục đích của phạm vi quyền hạn đó, nếu cần thiết để duy trì hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện này, với các điều khoản còn lại vẫn còn hiệu lực.

Phạm vi quyền hạn

Giấy phép này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tiểu bang Victoria, Úc.

Định nghĩa

“NS BlueScope” nghĩa là Công ty NS BlueScope Pte Ltd và tất cả công ty pháp nhân liên quan. Một công ty pháp nhân liên quan nghĩa là công ty pháp nhân liên quan như được định nghĩa trong Luật Công ty Úc.

“Siêu liên kết” nghĩa là bất kỳ cơ chế dẫn liên kết từ một vị trí trên Internet (hoặc một trang web) đến một vị trí khác trên Internet (hoặc một trang web khác hoặc một vị trí khác trên cùng một trang web) và bao gồm mọi cơ chế liên kết đến hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tệp qua Internet.

“Quyền sở hữu trí tuệ” nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 2 của Công ước của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới năm 1967, trong mọi phát minh, thiết kế, nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, sơ đồ mạch, giống cây trồng, tên doanh nghiệp và tên miền, logo và kiểu loại, thông tin bảo mật, chủ đề, tài liệu hoặc tác phẩm có thể truy cập trên hoặc thông qua các trang web NS BlueScope.

 

xaynhadeponline.com