“Bài thủy – cách nhiệt – triệt lôi” – 3 yếu tố quan trọng trong phong thủy mái tôn