Tại sao các nhà thầu luôn chọn tôn lạnh mạ màu thay vì tôn kẽm mạ màu?