Tại sao tôn lạnh màu Zacs được ưa chuộng tại khu vực nông thôn Nam Bộ?